Akciju sabiedrība “SIROWA RĪGA” (SIROWA) tiešsaistes veikala Latvijā Vispārējie lietošanas noteikumi (VLN).

Redakcija: 01.11.2018.

1. § Piemērošanas joma
2. § Līguma slēgšana
3. § Patērētāja atteikuma tiesības
4. § Piegāde un piegādes nosacījumi
5. § Cenas un piegādes izmaksas
6. § Apmaksas nosacījumi
7. § Īpašumtiesību paturēšana
8. § SIROWA kupons ar PIN kodu un SIROWA karte
9. § Pretenzijas par defektiem
10. § Transportēšanas laikā radušies bojājumi
11. § Atbildība un zaudējumu atlīdzināšana
12. § Personas datu apstrāde
13. § Atruna par atbildības par svešām saitēm neesamību
14. § Autortiesības
15. § Piemērojamās tiesības un jurisdikcija
16. § Pārējie noteikumi
1. § Piemērošanas joma
(1) Šie Vispārējie lietošanas noteikumi attiecas uz Jūsu preču pasūtījumu, izmantojot šo SIROWA tiešsaistes veikalu, starp mums, akciju sabiedrību “SIROWA RĪGA” (adrese: Katrīnas dambis 16, Rīga, LV-1045, reģistrācijas Nr. 40003461871, PVN reģistrācijas Nr. LV40003461871), un Jums kā mūsu klientu.
(2) Noteicošā ir pasūtījuma brīdī spēkā esošā Vispārējo lietošanas noteikumu redakcija. Jebkuri noteikumi, kas atšķiras no šiem noteikumiem ir spēkā tikai tad, ja mēs tos esam apstiprinājuši rakstiski.
2. § Līguma slēgšana
(1) Produktu prezentācija un reklamēšana mūsu tiešsaistes veikalā nav juridiski saistošs piedāvājums noslēgt pirkuma līgumu, bet gan aicinājums Jums pasūtīt katalogā aprakstītos produktus.
(2) Saistošu pirkuma piedāvājumu Jūs izsakāt tikai tad, ja veicat pasūtījumu, noklikšķinot uz formulējuma „Pirkt“, un tam vēl nepieciešams mūsu akcepts. Tūlīt pēc pasūtījuma nosūtīšanas Jūs saņemsiet pasūtījuma apstiprinājumu, kas tomēr vēl nav uzskatāms par Jūsu pirkuma piedāvājuma pieņemšanu. Pieņemt Jūsu pirkuma piedāvājumu nav mūsu pienākums. Līgums starp Jums un mums ir uzskatāms par noslēgtu, tiklīdz mēs pieņemam Jūsu pasūtījumu, par ko Jūs tiekat informēts atsevišķa e-pasta veidā, respektīvi, Jūs saņemat apstiprinājumu par preču vai dāvanu kupona nosūtīšanu un Jūsu pienākumu apmaksāt to.
(3) Līgums tiek slēgts latviešu valodā. Preču piegāde notiek tikai sadzīves vajadzībām piemērotā daudzumā.
(4) Pasūtījuma tekstu mēs nesaglabājam, un, kad pasūtīšanas process ir noslēdzies, teksts vairs nav pieejams. Tomēr Jūs varat izdrukāt pasūtījuma datus uzreiz pēc pasūtījuma nosūtīšanas un saņemsiet tos arī e-pastā.
3. § Patērētāja atteikuma tiesības
(1) Saskaņā ar tiesību normām Jums kā patērētājam (fiziska persona, kas veic pasūtījumu, ko nevar attiecināt ne uz tās komercdarbību, ne uz profesionālo darbību pašnodarbinātā statusā) ir atteikuma tiesības.
(2) Atteikuma tiesības
– Informācija par atteikuma tiesībām –
Atteikuma tiesības
Jums ir tiesības atteikties no šī līguma četrpadsmit dienu laikā, neminot atteikuma iemeslus.
Atteikuma tiesības Jūs varat izmantot četrpadsmit dienu laikā no dienas, kurā Jūs vai kāda Jūsu nosaukta trešā persona, kas nav pārvadātājs, esat ieguvis / ir ieguvusi preces valdījumā.
Gadījumā, ja līgums noslēgts par vairākām precēm, kuras esat pasūtījis viena pasūtījuma ietvaros un kuras piegādā atsevišķi, atteikuma termiņš ir četrpadsmit dienas no datuma, kurā Jūs vai kāda Jūsu nosaukta trešā persona, kas nav pārvadātājs, esat ieguvis / ir ieguvusi pēdējo preci valdījumā.
Gadījumā, ja līgums noslēgts par vienu preci, kas tiek piegādāta vairākos atsevišķos sūtījumos vai pa daļām, atteikuma termiņš ir četrpadsmit dienas no datuma, kurā Jūs vai kāda Jūsu nosaukta trešā persona, kas nav pārvadātājs, esat ieguvis / ir ieguvusi pēdējo sūtījumu vai pēdējo daļu fiziskā valdījumā.
Lai īstenotu savas atteikuma tiesības, jums ir jānosūta mums
Akciju sabiedrība “SIROWA RĪGA”
Katrīnas dambis 16
Rīga
LV-1045
Latvija
E-pasts: [email protected]
Tālruņa numurs: +37167799301
nepārprotams paziņojums (piemēram, pa pastu nosūtīta vēstule, fakss vai e-pasts) par savu lēmumu atteikties no šā līguma. Jūs varat to izdarīt, izmantojot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, tomēr tās izmantošana nav obligāta.
Lai nodrošinātu atteikuma termiņa ievērošanu, ir pietiekami, ka Jūs nosūtāt savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atteikuma termiņa beigām.
Atteikuma sekas
Ja Jūs atsaucat šo līgumu, mēs nekavējoties, bet ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad saņemts Jūsu paziņojums par atkāpšanos no šā līguma, atmaksāsim Jums visus maksājumus, ko esam saņēmuši no Jums, ieskaitot piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas sakarā ar to, ka esat izvēlējies no mūsu piedāvātās standarta piegādes atšķirīgu piegādes metodi).
Atmaksājot naudu, mēs izmantojam to pašu maksājuma veidu, kuru sākotnējā darījumā izmantojāt Jūs, ja vien mēs ar Jums nebūsim nepārprotami vienojušies citādi; mēs nekādā gadījumā neaprēķināsim atlīdzību par šīs atmaksas veikšanu.
Mēs varam aizturēt naudas atgriešanu līdz brīdim, kad būsim saņēmuši preces atpakaļ, vai arī līdz brīdim, kad Jūs būsiet pierādījis, ka esat nosūtījis preces atpakaļ, atkarībā no tā, kurš no šiem notikumiem notiek agrāk.
Jums ir jāatdod preces nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kurā esat mūs informējis par atkāpšanos no šā līguma. Termiņš ir ievērots, ja Jūs nosūtāt preces pirms četrpadsmit dienu termiņa beigām.
Jūs sedzat preču atgriešanas tiešās izmaksas.
Jūs esat atbildīgs par preču vērtības samazināšanos tikai tad, ja šis vērtības samazinājums ir saistīts ar to, ka preces esat izmantojis nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.
– Informācijas par atteikuma tiesībām beigas –
(3) Atteikuma veidlapas paraugs ir pievienots šiem noteikumiem kā Pielikums Nr.1
(4) Atteikuma tiesības saskaņā ar 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punktu cita starpā neattiecas uz līgumiem par tādu preču piegādi, kuras nav izgatavotas iepriekš un kuru ražošana pieprasa patērētāja individuālu izvēli vai norādījumus vai kuras ir viennozīmīgi pielāgotas patērētāja personiskajām vajadzībām, un tās izbeidzas pirms termiņa attiecībā uz līgumiem par tādu aizzīmogotu preču piegādei, kuras nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras pēc piegādes ir atvērtas, tāpat atteikuma tiesības neattiecās uz gadījumiem, kad prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš
(5) Ja Jūs kā patērētājs izmantojat savas atteikuma tiesības, Jums ir jāsedz preces vai preču atgriešanas izmaksas.
4. § Piegāde un piegādes nosacījumi
(1) Mums ir tiesības piegādāt pa daļām, ja tas, novērtējot Jūsu un mūsu intereses, šķiet pamatoti. Risku par daļējām piegādēm uzņemamies mēs. Ar katra daļēja sūtījuma saņemšanu risks par piegādātajām precēm pāriet uz Jums.
Ja mēs kavējam vai nespējam veikt atlikušo daļējo sūtījumu piegādi, gadījumos, ja daļēja piegāde Jūs neinteresē, Jums vienmēr ir tiesības kopumā atkāpties no līguma vai pieprasīt atlīdzināt zaudējumus sakarā ar kopējās saistības neizpildi.
(2) Preces saņemšana uz vietas nav iespējama. Mēs piegādājam tikai nosūtot. Standarta piegādes tiek veiktas Latvijā no mūsu noliktavas uz piegādes adresi, kas norādīta pasūtījumā
(3) Piegāžu noteikumi, kā arī maksa par katru izvēlēto piegādes veidu ir norādīta tiešsaistes veikala tīmekļa vietnē. Tāpat mēs Jums pirms pasūtījuma veikšanas skaidri un nepārprotami norādīsim katra izvēlētā piegādes veida izmaksas piegāžu termiņus un noteikumus.
(4) Mēs paturam tiesības jebkurā laikā, neminot iemeslus, mainīt paplašināt, ierobežot vai daļēji vai pilnīgi pārtraukt un daļēji vai pilnīgi vairs nepiedāvāt 4. § minētos īpašos piegādes veidus.
5. § Cenas un piegādes izmaksas
(1) Visas cenas mūsu tiešsaistes veikalā ir bruto cenas euro valūtā, ieskaitot likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli, un neietver piegādes izmaksas. Sīkāku informāciju par piegādes izmaksām Jūs saņemsiet pie pasūtījuma veikšanas, kā arī tiešsaistes veikala tīmekļa vietnē.
(2) Daļēju piegāžu gadījumā atbilstoši 4. § (1) punktam mēs sedzam piegādes papildu izmaksas.
6. § Apmaksas noteikumi
(1) Mēs piedāvājam šādas apmaksas iespējas:
a. rēķins
b. Paysera
c. kredītkarte (American Express, MasterCard vai VISA)
Konkrēti Jūsu pasūtījumam piedāvātās norēķinu iespējas ir atkarīgas no Jūsu pasūtījuma apjoma, no Jūsu SIROWA konta bilances, kā arī no pozitīvas kredītvēstures.
(2) Atlaides vai atlaižu kuponus (piem., kuponu ar atlaides kodu, informatīvā izdevuma bonusu vai dzimšanas dienas kuponu) var izmantot tikai saskaņā ar attiecīgo reklāmas akciju nosacījumiem. Vairākas atlaides un atlaižu kuponus nevar kombinēt.
(3) SIROWA dāvanu kartēm netiek piemērotas atlaides.
(4) Pirkuma cena ir jāmaksā pēc līguma noslēgšanas. Nauda no Jūsu konta tiek noņemta ātrākajā iespējamajā termiņā atkarībā no izvēlētā apmaksas veida. Pērkot preci ar rēķinu, pirkuma cenai jāienāk rēķinā norādītajā kontā ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc preces piegādes. Maksājot ar tiešo debetu, rēķina summa tiek norakstīta no Jūsu norādītā konta divu dienu laikā pēc rēķina datuma.
(5) Gadījumā, kad prece tiek nosūtīta ar pēcmaksu, pirkuma summa ir jāmaksā piegādes brīdī. Tā ietver maksu par piegādi, kuras lielums ir norādīts tiešsaistes veikalā, kā arī pirms pasūtījuma veikšanas.
7. § Īpašumtiesību paturēšana
(1) Piegādātās preces ir mūsu īpašums līdz pilnīgai pirkuma cenas samaksai.
(2) Ja Jūs pārkāpjat līgumu, it īpaši – kavējot apmaksu, mums ir tiesības pēc piemērota termiņa noteikšanas atkāpties no līguma un pieprasīt preci atpakaļ. Tad Jums ir pienākums to atdot.
8. § SIROWA kupons ar PIN kodu un SIROWA karte
(1) Noteikumi par SIROWA kuponiem ar PIN kodu / SIROWA dāvanu kuponiem tiks aprakstīti šajā sadaļā, sākot ar dienu, kad šī funkcija būs iespējama. Šobrīd šī iespēja nav pieejama.
(2) Noteikumi par SIROWA karti tiks aprakstīti šajā sadaļā, sākot ar dienu, kad šī funkcija būs iespējama. Šobrīd šī iespēja nav pieejama.
9. § Pretenzijas par defektiem
(1) Mēs atbildam par piegādāto preču fiziskajiem vai juridiskajiem defektiem saskaņā ar spēkā esošajiem likumu noteikumiem, jo ​​īpaši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam, ja pasūtītājs piesaka zaudējumu atlīdzināšanas prasības, kas balstās uz ļaunprātību vai rupju neuzmanību, ieskaitot mūsu pārstāvju vai palīgu ļaunprātību vai rupju nolaidību. Ja līguma pārkāpums nebija ļaunprātīgs, atbildība par zaudējumiem tiek ierobežota ar tiešajiem zaudējumiem, neskaitot atrauto peļņu.
(2) Atbildība par vainojamu kaitējuma nodarīšanu dzīvībai, ķermenim vai veselībai, paliek spēkā, tāpat kā obligāta atbildība pēc Likuma par atbildību par produkcijas kvalitāti.
(3) Produktu attēli ne vienmēr sakrīt ar piegādāto produktu reālo izskatu. It īpaši produktu izskats un īpašības var mainīties, ražotājiem atjaunojot sortimentu. Šajā sakarā pretenzijas nevar pieteikt gadījumos, kad šīs izmaiņas ir pieņemamas klientam.
10. § Transportēšanas laikā radušies bojājumi
(1) Ja preces tiek piegādātas ar acīmredzamiem bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā, lūdzam pēc iespējas ātrāk vērsties ar pretenziju par tiem pie pārvadātāja un nekavējoties sazināties ar mums.
(2) Ja Jūs nokavējat pretenzijas izteikšanu vai sazināšanos, tas nekādā veidā neietekmēs Jūsu likumīgās prasījuma tiesības un to īstenošanu, jo īpaši Jūsu tiesības celt pretenzijas par preču neatbilstību līguma noteikumiem.
Tomēr tā Jūs palīdzēsiet mums izvirzīt mūsu pašu pretenzijas pret pārvadātāju vai transporta apdrošinātāju.
11. § Atbildība un zaudējumu atlīdzināšana
(1) Mēs atbildam par tīšu nodarījumu un rupju neuzmanību. Mēs arī atbildam par nolaidīgu pienākumu nepildīšana, kuru izpilde vispār ir priekšnosacījums pienācīgai līguma izpildei, kuru nepildīšana apdraud līguma mērķa sasniegšanu un uz kuru izpildi Jūs kā klients parasti varat paļauties. Tomēr pēdējā minētajā gadījumā mēs atbildam tikai par paredzamiem, līgumam tipiskiem zaudējumiem. Mēs neatbildam par citu, iepriekšējos teikumos neminētu pienākumu nolaidīgu pārkāpumu, tajā skaitā par netiešiem zaudējumiem un sagaidāmās peļņas atrāvumu.
(2) Iepriekš minētās atrunas par saistību atbildības neesamību izslēgšanu neattiecas uz kaitējumu dzīvībai, ķermenim un veselībai. Spēkā paliek arī atbildība pēc Likuma par atbildību par produkcijas kvalitāti.
(3) Mēs neesam atbildīgi par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.
12. § Personas datu apstrāde
Jūsu personas datu apstrāde saistībā ar pasūtījumu SIROWA tiešsaistes veikalā tiek veikta konfidenciāli un saskaņā ar tiesību normām. Lūdzu, ņemiet vērā attiecīgo informāciju atsevišķā Privātuma politikā. Jūs varat atrast tos šeit: [PrivacyPolicy]
13. § Atruna par atbildības par svešām saitēm neesamību
Noteiktos apstākļos SIROWA tās tīmekļa vietnēs ar saitēm norāda uz citām tīmekļa vietnēm. Attiecībā uz visām šīm saitēm ir spēkā paziņojums: SIROWA kategoriski paziņo, ka tai nav ietekmes uz saistīto tīmekļa vietņu dizainu un saturu. Tāpēc mēs kategoriski distancējamies no visu mūsu tiešsaistes veikalā saistīto trešo pušu tīmekļa vietņu satura un nepārņemam šo saturu. Šis paziņojums attiecas uz visām norādītajām saitēm un jebkuru saturu tīmekļa vietnēs, uz kurām šis saites ved.
14. § Autortiesības
Visi teksti, attēli, firmas apzīmējums un pārējais mūsu mājas lapas saturs ir autortiesību objekti. Izmaiņas, apstrāde un izmantošana bez mūsu atļaujas ir aizliegta.
15. § Piemērojamās tiesības un jurisdikcija
(1) Piemērojamas ir Latvijas Republikas tiesības. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai līguma ir piekritīgi Latvijas Republikas tiesām.
(2) Šo Vispārējo lietošanas noteikumu piemērošanas vai izpildes sakarā radušies strīdi izšķirami sarunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu ceļā vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ja strīds par šo Vispārējo lietošanas noteikumu piemērošanu vai izpildi rodas ar Jums kā patērētāju, tad strīds vispirms tiek risināts Patērētāju strīdu risināšanas komisijā (vairāk informācijas pieejams: http://www.ptac.gov.lv) Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 21.maija regulā 524/2013 (EK) par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē noteiktajā kārtībā. Pirms vēršanās Patērētāju strīdu risināšanas komisijā Jums ir jāvēršas pie mums ar iesniegumu. Jūs strīdu izšķiršanai varat izmantot arī Eiropas Komisijas uzturēto platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē, kas ir pieejama šeit: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
16. § Pārējie noteikumi
(1) Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī mainīt Vispārējos lietošanas noteikumus.
(2) To aktuālo versiju iespējams jebkurā brīdī izlasīt tiešsaistes veikala tīmekļa vietnē un lejupielādēt kā PDF datni un/vai izdrukāt.
(3) Ja atsevišķi šī Līguma noteikumi ir vai kļūst par spēkā neesošiem, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.